БЛАГОВЀСТЕЦ, ìí. -òöè, ì. Иíä. Чî­âåê, êî­é­òî íî­ñè äî­á­ðà, áëà­ãà âåñò; áëà­ãî­âåñ­ò­íèê, áëà­ãî­âåñ­òè­òåë. В äÿ­ñ­íà ðú­êà ñ êèò­êà âè­òà, / ãîñ­òè èäàò íà ÷åñ­òè­òî: / òåæ­êè ïîð­òè îò­âî­ðå­òå, / áëà­ãî­âåñ­ò­öè ïðè­å­ìå­òå! П. П. Сëà­âåé­êîâ, Сúáð. ñú÷. I, 99 -100.