БЛАГОДА̀РСКО, ìí.  íÿ­ìà, ñð. Пðîñ­òî­íàð. Бëà­ãî­äàð­íîñò, ïðè­ç­íà­òåë­íîñò. Дà ðå­÷åø äà ìå íà­ç­íà­÷èø íà ñëóæ­áà, ãî­ëÿ­ìî áëà­ãî­äàð­ñ­êî ùå èìàø îò ìå­íå. Б. Оá­ðå­òå­íîâ, С. 94. — Аìà íå­äåé ñå ñúð­äè, ãîñ­ïî­äèí íà­÷àë­íèê! — óï­ëà­øè ñå ñò­ðè­íà Бëà­ãóí­êà. — Аç... òà­êà, îò áëà­ãî­äàð­ñ­êî... òó ìè­ãàð íå çíàì, ÷å òî­âà ñè å âàø... äúëã. Иë. Вî­ëåí, ДД, 47. // Фà­ìè­ëè­à­ð­íà ôîð­ìà çà èç­ðà­çÿ­âà­íå íà áëà­ãî­äàð­íîñò; áëà­ãî­äà­ðÿ. — Пî êî­ãî? — Пî êà­ïè­òàí Лèâ­ñ­êè... — Нà­ìå­ðèë ïî êî­ãî äà ïðà­òè! — èç­ðó­ãà áà­ñúò. — Нè­ùî, êà­æè ìó áëà­ãî­äàð­ñ­êî... П. Вå­æè­íîâ, НС, 266. — Мíî­ãî áëà­ãî­äàð­ñ­êî, ÷å ñòå ïðè­ã­ëåæ­äà­ëè áóë­êà­òà.  В. Аí­ä­ðå­åâ, ПР, 63. Бëà­ãî­äàð­ñ­êî, ÷å ìè ñå îáà­äèõ­òå, / ñå­ãà ïú­òÿò ìè áè ùå ïî-ëåê. Н. Мà­ðàí­ãî­çîâ, НПС, 81.