БЛАГОПОКО̀РЕН, -ðíà, -ðíî, ìí. -ðíè, ïðèë. Оñ­òàð. Кíèæ. Кî­é­òî ñå ïî­êî­ðÿ­âà, ïðè­å­ìà íå­ùî ñ ïî­÷èò, äî­á­ðî­âîë­íî, ñìè­ðå­íî. Вñÿ­êî äå­òå òðÿá­âà äà å... áëà­ãî­ïî­êîð­íî, áëà­ãî­÷åñ­òè­âî, èñ­òè­íî­ëþ­áè­âî. П. Р. Сëà­âåé­êîâ, П÷, 1871, êí. 2, 32.