БЛАСТЀМА æ. Бè­îë. Чàñò îò æè­âà òú­êàí, ñïî­ñî­á­íà äà îá­ðà­çó­âà íî­âè òú­êà­íè, îáèêí. âúð­õó ðà­íå­âà ïî­âúð­õ­íîñò íà îò­ðÿ­çàí èëè íà­ðà­íåí îð­ãàí.

— Гð. âëάóôçìá.