БОГАТЯ̀СВАМ, -àø, íåñâ.; áî­ãàòя̀­ñàì, ‑àø, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Сòà­âàì áî­ãàò; çà­áî­ãà­òÿ­âàì, îáî­ãà­òÿ­âàì ñå, áî­ãà­òÿ ñå.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.