БОГОТВОРЀНЕ, ìí. íÿ­ìà, ñð. Кíèæ. Оòãë. ñúù. îò áî­ãîò­âî­ðÿ è îò áî­ãîò­âî­ðÿ ñå. И åòî ãî ïî­äè­ã­íàò ïðî­òèâ ìåí — / çà áî­ãî­õóë­ñ­ò­âî — ÷ðåç áî­ãîò­âî­ðå­íå / íà òóé ùî å áî­æåñ­ò­âå­íî â æè­âî­òà, — / íà òóé ùî ñàì ïðè­íà­ñÿ æúð­ò­âè òîé! П. П. Сëà­âåé­êîâ, Сúáð. ñú÷. I, 42.