БОГОХВАЛЀБЕН, -áíà, -áíî, ìí. -áíè, ïðèë. Кíèæ. Кî­é­òî âúç­õ­âà­ëÿ­âà, âå­ëè­÷àå Бî­ãà. Бî­ãîõ­âà­ëå­á­íè ïå­ñ­íè. Бî­ãîõ­âà­ëå­á­íè õèì­íè.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Бúë­ãàð­ñ­êè òúë­êî­âåí ðå­÷­íèê..., 1951.