БОДА̀К, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. Дè­àë. Бî­äèë, øèï. Нÿ­êîé ùå ñå îïè­òà äà ñå ïî­øå­ãó­âà: "Кîë­êî ñà áî­äà­öè­òå íà òî­ÿ­ãà­òà òè?" "Щîì òà­êà ëà­åø, çíà­÷è íå çíà­åø." И. Пå­ò­ðîâ, МВ, 111.