БОЖЍЦА æ. Дè­àë. Мëà­äà ãîñ­ïî­äàð­êà. Рå­÷å ÷è­÷î äà ìå æå­íè, / .., / çà­òú­ê­ìè ìè òúí­êó Сòà­íó, / .. / Кî­ëó­íè÷­êà ìî­ìà, áà­áî, / ó ñå­ëî áî­æè­öà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХХII-ХХIII, 28.