БОЛУ̀ВАМ, -àø, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Бî­ëå­äó­âàì; áîë­íåÿ, áî­ëя̀, áî­ëåÿ, áî­ëÿ­âàì. Рà­êîâ­ñ­êè â îíî­âà âðå­ìå áå­øå ìàë­êî ïî­çà­ñòà­ðÿë .. è áî­ëó­âà­øå îò îõ­òè­êà. П. Хè­òîâ, МП, 67. Бîã èì äà­äå ñå­äóì­äå­ñåò áîë­êè, / ñå­äóì­äå­ñåò è ñå­äóì áî­ëåñ­òè: / áî­ëó­âà­ëå îùå òðè ãî­äè­íè. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 28.