ГЪСА̀Р, ‑ÿò, ‑ÿ, ìí. ‑è, ì. 1. Чî­âåê, êî­é­òî îò­ã­ëåæ­äà, ðàç­âúæ­äà ãúñ­êè èëè ñà­ìî ãè ïà­ñå. И òîé ÷å­òå­øå ëè, ÷å­òå­øå — ÷å­òå­øå â çà­õ­ëàñ, çà­á­ðà­âèë ñúâ­ñåì, ÷å å ãú­ñàð è îêî­ëî íå­ãî íÿ­ìà íè­êàê­âè ó÷å­íè­öè, à ñà­ìî ãúñ­êè è... ãú­ñå­òà. Г. Рó­ñà­ôîâ, ИТБД, 215. Зíà­å­òå ëè, ÷å êà­òî ìà­ëúê áÿõ è ãú­ñàð? Сò. Дàñ­êà­ëîâ, БП, 52.

2. Дè­àë. Гú­ñîê (Н. Гå­ðîâ, РБЯ).