ГЕЛ1, ãѐ­ëúò, ãѐ­ëà, ìí. ãѐ­ëè, ì. Хèì. Жå­ëè­ðà­íà êî­ëî­è­ä­íà äèñ­ïåð­ñ­íà ñèñ­òå­ìà, ïðè­òå­æà­âà­ùà òâúð­äîñò, åëàñ­òè­÷­íîñò èëè ÷óï­ëè­âîñò.

— Оò ëàò. gelidus 'ìíî­ãî ñòó­äåí, ëå­äåí'.

      ГЕЛ2, ãѐ­ëúò, ãѐ­ëà, ìí. ãѐ­ëî­âå, ñëåä ÷èñë. ãѐ­ëà, ì. Же­ле­о­б­ра­з­но ко­з­ме­ти­ч­но сред­с­т­во, използвано като тоалетно мазило за коса (за запазване на прическата), лице, тяло. Пре­ка­ля­ва­не­то с ге­ло­ве и бои чес­то до­веж­да до пъл­на­та не­въ­з­мо­ж­ност в за­ле­за на дни­те си ес­т­ра­д­на­та пе­ви­ца да но­си соб­стве­на ко­са. Ег, 1999, бр. 21, 45.

— Нåì. Gel, ñúêð. îò Gelatine.

      ГЕЛ3 ïîâ. Оñ­òàð. è äè­àë. Еëà. Пî åä­íî âðå­ìå áàé Сòî­ÿí ñå çà­ã­ëå­äà íÿ­êú­äå êúì ñòå­íà­òà è ñå ñìú­ê­íà íà ïî­òî­íà. Пðè­ê­ðå­ïè ãî Шåé­òà­íà. — Еé, êåí­äè­íÿ ãåë. Бàé Сòî­ÿí ñå ïî­íà­äè­ã­íà, .., èç­äúë­áî­êî è èç­ôú­ô­ëè: — Мíî­ãî ïèõ. Сò. Чè­ëèí­ãè­ðîâ, ХНН, 234. — Лè­ëå, Лè­ëå, âà­ê­ëî ïè­ëå, / âà­ê­ëî ïè­ëå, êðîò­êî ÿã­íå, / ãåë ìè ñåí­íè íà êî­ëå­íå. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLVI, 194. Пà­øà­òà äó­ìà Мà­ðèí­÷ó: / — Гåë, Мà­ðèí, ãåë êîð­ê­ìà, / Мà­ðèí. Нàð. ïåñ., СáНУ Х, 71. Мàë­êà ìî­ìà êîí èç­âîæ­äà, / .. / ãåë, Вè­äî, ãåë Жà­äî, / ãåë, ãåë ÿã­íå, ãåë! Нàð. ïåñ., СáНУ ХLVI, 233.

— Тóð. gel 'åëà'.