ДЕКРЕДИТЍРАМ, ‑àø, íåñâ. è ñâ., ïðåõ. 1. Фè­íàíñ. Сïè­ðàì êðå­äèò.

2. Рÿä­êî. Кíèæ. Пîä­áè­âàì ïðåñ­òè­æà íà íÿ­êî­ãî èëè íà íå­ùî; äèñ­ê­ðå­äè­òè­ðàì. äå­ê­ðå­äè­òè­ðàì ñå ñòðàä.

— Оò ôð. décréditer.