ДЕПОЗА̀НТ м. Фи­нанс. Ли­це, ко­е­то при­те­жа­ва де­по­зит в бан­ка (или кре­ди­тен ин­с­ти­тут); вло­жи­тел, де­по­зи­тор. За пър­ви­те че­ти­ри ме­се­ца на го­ди­на­та до­ла­ро­ви­те де­по­зан­ти бя­ха ре­а­ли­зи­ра­ли най-го­ля­ма до­хо­д­ност на бан­ко­ви­те вло­го­ве. Кап., 1998-19991 бр. 50, 76.

— Фр. déposant.