ДЕРТЛЍВ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Дè­àë. Сëàá, íå­äú­ãàâ, áîë­íàâ. Пà­ä­íå ëè ñíÿã, îò­ïèñ­âàé ìå îò áðè­ãà­äà­òà, òà­êúâ ñúì ñè àç, äåð­ò­ëèâ ÷î­âåê, ãäå­òî âè­êàò íà­øè­òå õî­ðà. Б. Оá­ðå­òå­íîâ, С, 93. — Тÿ, áà­áà Гåð­ãþ­âè­öà, êàê­âà­òî å äåð­ò­ëè­âà êà­òî ìå­íå, åä­âà âúð­âè æå­íà­òà. И. Пå­ò­ðîâ, ЛСГ, 25.