ДЕСЀТЕН, ‑òíà, ‑òíî, ìí. ‑òíè, ïðèë. В ñú­÷åò.: Дå­ñå­òåí çà­ïî­âå­ä­íèê. Оñ­òàð. Кíèæ. Кî­ìàí­äèð, íà­÷àë­íèê íà âî­éñ­êî­âà åäè­íè­öà îò äå­ñåò äó­øè; äå­ñå­ò­íèê.

— Иâ. Кè­øåë­ñ­êè, Рú­êî­âîä­ñ­ò­âî çà óñ­ïå­øåí áîé ñ òóð­öè­òå, 1876.