ДЀСЕТЧАСОВ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Кîé­òî òðàå, êîé­òî ïðî­äúë­æà­âà äå­ñåò ÷à­ñà. Сëåä äå­ñåò­÷à­ñî­âî ïú­òó­âà­íå.., àç ïðèñ­òè­ã­íàõ.. â çíà­ìå­íè­òèÿ ëå­÷å­áåí ãðàä. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХI, 113. Дå­ñåò­÷à­ñîâ ïî­õîä. Дå­ñåò­÷à­ñîâ ïðåñ­òîé.