ДЕСНИЧА̀РСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Оñòàð. Пîëèò. Кî­é­òî ñå îò­íà­ñÿ äî äå­ñ­íè­÷àð (âúâ 2 çíà÷.). Пðî­òè­âîï. ëå­âè­÷àð­ñ­êè. Дå­ñ­íè­÷àð­ñ­êè óáåæ­äå­íèÿ. Дå­ñ­íè­÷àð­ñ­êà îïà­ñ­íîñò. Дå­ñ­íè­÷àð­ñ­êà ïî­ëè­òè­êà.