ДЕСПО̀ТИЦА æ. Иñ­òîð. 1. Жå­íà äåñ­ïîò (â 4 çíà÷.). В Мà­êå­äî­íèÿ âëà­äå­å­øå Вúë­êà­øèí ñúñ ñè­íà ñè Мàð­êî, â ñå­âå­ðî­çà­ïà­ä­íè­òå çå­ìè — äåñ­ïî­òè­öà Тå­î­äî­ðà, ñåñ­ò­ðà íà Иâàí-Аëåê­ñàí­äúð. Еì. Сòà­íåâ, А, 103.

2. Жå­íà, ñú­ï­ðó­ãà íà äåñ­ïîò (â 4 çíà÷.). — Нè­ùî, äðà­ãèé äåñ­ïî­òå. Пîç­ä­ðà­âè îò ìå­íå äåñ­ïî­òè­öà­òà. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХIV, 151. — Дà æè­âåå Мîì­÷èë äåñ­ïîò, äà æè­âåå Еëå­íà äåñ­ïî­òè­öà! — çà­âè­êà­õà âúç­áó­äå­íè ãëà­ñî­âå îò­â­ðåä. Сò. Зà­ãîð­÷è­íîâ, ДП, 450.