ДЕТАЙЛИЗЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от де­тай­ли­зи­рам и от де­тай­ли­зи­рам се; де­тай­ли­за­ция, де­тай­ли­ра­не. Ком­па­ни­и­те със сло­ж­на ст­рук­ту­ра ка­то БТК изис­к­ват пре­го­во­ри за де­тай­ли­ри­зи­ра­не на ус­ло­ви­я­та [за про­даж­ба­та им]. 24 ча­са, 2001, бр. 225, 3.