ДЕТИНЀЯ СЕ, ‑ѐåø ñå, ìèí. ñâ. äå­òè­íя̀õ ñå, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. äå­òè­íя̀ë ñå, ‑à ñå, ‑î ñå, ìí. äå­òè­íѐ­ëè ñå, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. Дå­òè­íÿ ñå, âäå­òè­íÿ­âàì ñå. — Зà­ùî ïúê äà òè äà­âàì ìþæ­äå?.. — Зà­ùî­òî ùå òè êà­æà íå­ùî õó­áà­âî. — Дå êàç­âàé ãî, òà ñå íå äå­òè­íåé òà­êà! Т. Вëàé­êîâ, Сú÷. II, 108.