ДЕФИЛЍРАМ, ‑àø, íåñâ. è ñâ., íå­ï­ðåõ. Кíèæ. 1. Зà ìíî­æåñ­ò­âî îò õî­ðà, ïî­ä­ðå­äå­íè â ðå­äè­öè, êî­ëî­íè — ìè­íà­âàì â òúð­æåñ­ò­âåí ìàðø. Сî­ôèÿ íå áå çà­ïîì­íè­ëà òà­êî­âà òúð­æåñ­ò­âå­íî .. ïî­ñ­ðå­ùà­íå. Сÿ­êàø öå­ëè­ÿò ãðàä ñå áå ñòå­êúë ïî óëè­öè­òå, èç êî­è­òî äå­ôè­ëè­ðà­õà âî­éñ­êè­òå. П. Вå­æè­íîâ, ЗЧР, 247. Сú­þ­ç­íè âî­éñ­êè îò Дó­íàâ­ñ­êà­òà àð­ìèÿ äå­ôè­ëè­ðà­õà ïðåä ãå­íå­ðàë Кîø. Й. Йîâ­êîâ, Рàçê. III, 193. Сëåä ïè­î­íå­ðè­òå.. äå­ôè­ëè­ðà­õà ñïîð­ò­íè­òå îð­ãà­íè­çà­öèè. РД, 1950, áð. 236, 4.  Оáð. Иìå­íà, èìå­íà!... Тå äå­ôè­ëè­ðà­õà ïðåç ïà­ìåò­òà íà Кîñ­òîâ êà­òî òú­æ­íè áå­ç­ìúë­â­íè ñåí­êè. Д. Дè­ìîâ, Т, 546. Вúë­øå­á­íî ìÿñ­òî, îò­êú­äå­òî ñå îò­ê­ðè­âà íàé-âúë­øå­á­íà ãëåä­êà: äå­ðå­òà, ìàë­êè è ãî­ëå­ìè, ìàë­êè è ãî­ëå­ìè ÷ó­êè, ñêëî­íî­âå, ðàç­ãî­ëå­íè è çà­ëå­ñå­íè, êî­è­òî äå­ôè­ëè­ðàò ïðåä î÷è­òå òè. Н. Хàé­òîâ, ШГ, 254.

2. Пре­ми­на­вам през сце­на, по по­ди­ум пред пу­б­ли­ка, за да пред­с­та­вя то­а­ле­ти на мо­д­но ре­вю, де­фи­ле или за да бъ­де оце­нен вън­ш­ни­ят ми вид и др. при учас­тие в кон­курс по кра­со­та. Ма­не­ке­ни с най-но­ва­та ко­лек­ция на Жан Пол Го­тие ще де­фи­ли­рат в хо­тел "Ше­ра­тон". ДТ, 2001, бр. 257, 4. Тя ще де­фи­ли­ра пред жу­ри­то на кон­кур­са "Мис Ев­ро­па" и в ти­пи­ч­на на­ци­о­нал­на но­сия. Д, 2000, бр. 209, 19.

— Оò ôð. défiler.