ДЕЦЕМВИРА̀Т ì. Кíèæ. 1. Кî­ëå­ãèÿ èëè óï­ðà­â­ëÿ­âà­ùî òÿ­ëî îò äå­ñåò ÷î­âå­êà.

2. Уï­ðà­â­ëå­íèå íà êî­ëå­ãèÿ îò äå­ñåò ÷î­âå­êà.

— Оò ëàò. decemviratus.