ДЖА̀ПАНКИ ìí., åä. äæа̀­ïàí­êà æ. Вèä ñàí­äà­ëè îò ãó­ìà èëè äðó­ãà ïëàñ­òè­÷­íà ìà­òå­ðèÿ, обикн. ñ åäíà êà­è­ø­êà, êîÿ­òî ìè­íà­âà ìåæ­äó ïà­ëå­öà è âòî­ðèÿ ïðúñò íà êðà­êà, из­пол­з­ва­ни най-чес­то за плаж, ба­ня и под. Лî­ö­ìà­íúò,.., íà­âÿð­íî àí­ã­ëè­÷à­íèí, áå â íå­î­áè­÷à­é­íà óíè­ôîð­ìà — äæà­ïàí­êè, êú­ñè ãà­ùå­òà .. è ïðè­âúð­çà­íà îêî­ëî âðà­òà êî­ï­ðè­íå­íà êúð­ïà. Г. Гî­òåâ, ПШ, 8.

— Оò àíãë. japan sandals 'ÿïîí­ñ­êè ñàí­äà­ëè', ñá­ëè­æå­íî íà áúëã. ïî÷­âà ñ ãëà­ãî­ëà äæà­ïàì. (Вæ. М. Вú­ã­ëå­íîâ, Нÿ­êîë­êî íî­âè ÷óæ­äè äó­ìè â áúë­ãàð­ñ­êèÿ åçèê, БЕ, 1956, êí. 1, ñ. 56).