ДЖИГАРЯ̀СКАМ, ‑àø, íåñâ., ïðåõ. Дè­àë. Уä­ðÿì ìíî­ãî ñèë­íî íÿ­êî­ãî èëè íå­ùî. äæè­ãà­ðÿñ­êàì ñå ñòðàä.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Бúë­ãàð­ñ­êè òúë­êî­âåí ðå­÷­íèê..., 1951.