ДЖИГРЀ, ìí. ‑òà, ñð. Пðîñ­òî­íàð. Дðîá­÷å; äæè­ãåð­÷å. Нà­ñ­ðåä ñòîë­÷å­òî áÿõ ñëî­æèë òà­ñà ñ ÷îð­áà îò àã­íåø­êî äæè­ã­ðå. Т. Вëàé­êîâ, БСК II, 175. Кîë­êî ñà âêó­ñ­íè äæè­ã­ðå­òà­òà! А ïúê êúð­âà­âè­öà­òà — ïðúñ­òè­òå ñè äà îá­ëè­æåø!... Т. Вëàé­êîâ, Пð I, 241.