ДЖО̀БЕН, ‑áíà, ‑áíî, ìí. ‑áíè, ïðèë. 1. Кîé­òî å ïðå­ä­íà­ç­íà­÷åí äà ñå íî­ñè â äæîá (â 1 çíà÷.). Сè­íå­î­êè­ÿò ìî­ìúê ïðå­êî­ñè äâî­ðà íà îá­ùè­íà­òà, èç­ëå­çå ïðåç ãî­ëÿ­ìà­òà âðà­òà â ñòðà­íè­÷­íà­òà óëè­öà, äà­äå íÿ­êîë­êî ñè­ã­íà­ëà ñ äæî­á­íî­òî ñè ôå­íåð­÷å è ñëåä ìàë­êî ïðè âðà­òà­òà ñïðÿ ïðà­çåí êà­ìè­îí. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, Иçáð. ñú÷. VI, 259. Пðåä­ñå­äà­òå­ëÿò Рà­äåí­êî íî­ñå­øå ñúñ ñå­áå ñè ìà­ëúê äæî­áåí áå­ëå­æ­íèê — íå­ãîâ íå­ðàç­äå­ëåí ñïú­ò­íèê, êîé­òî âè­íà­ãè ìó íà­ïîì­íÿ­øå êîå å èç­âúð­øå­íî, êîå íå å èç­âúð­øå­íî, êî­ãà òðÿá­âà äà ñå èç­âúð­øè è îò êî­ãî. Б. Оá­ðå­òå­íîâ, С, 88. Тÿ ñâà­ëè êó­ôà­ðà, ñïðÿ ñå íà­ñ­ðåä ïú­òÿ è èç­âà­äè ìàë­êî äæî­á­íî îã­ëå­äàë­öå. Л. Мè­õà­é­ëî­âà, Ж, 65. Дæî­áåí ÷à­ñî­â­íèê. Дæî­á­íî íîæ­÷å.

2. Кîé­òî å ÷àñò îò äæîá èëè äî­ïúë­íå­íèå êúì äæîá (â 1 çíà÷.). Дæî­áåí ðà­ç­ðåç. Дæî­á­íà òîð­áà. Дæî­á­íî êà­ïà­÷å. Дæî­á­íè èëè­öè.

3. Оáèêí. çà êíè­ãà — êîé­òî å ñ ðà­ç­ìå­ðè ìíî­ãî ïî-ìàë­êè îò íîð­ìàë­íè­òå. Нå­ãî­âà­òà êíèæ­êà [íà ä-ð Аñåí Зëà­òà­ðîâ] áå åä­íà áðî­øó­ðà îò 80 ñòðà­íè÷­êè â äæî­áåí ôîð­ìàò. М. Кðå­ìåí, РЯ, 26. Дæî­áåí ðå­÷­íèê.

Джо­бен <пер­со­на­лен> ком­пю­тър. Техн. Мно­го ма­лък пре­но­сим ком­пю­тър. Пре­ди вре­ме, ако имах­те нуж­да от пор­та­ти­вен ком­пю­тър, един­с­т­ве­ни­ят из­бор бе­ше но­у­т­бук или лап­топ.. Се­га има още ед­на въ­з­мо­ж­ност — джо­бен ком­пю­тър, по­з­нат още ка­то пал­м­топ ком­пю­тър. КГЗВ, 2000, бр. 2, 25. Все по-го­ля­мо ста­ва тър­се­не­то на "ум­ни те­ле­фо­ни".. Ус­т­ройс­т­во­то пред­с­та­в­ля­ва ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­чен хи­б­рид меж­ду кле­тъ­чен те­ле­фон и .. джо­бен пер­со­на­лен ком­пю­тър. 24 ча­са, 2001, бр. 90, 34.

? Дæî­á­íè ïà­ðè. Рàçã. Пà­ðè çà äðå­á­íè ðà­ç­íîñ­êè, ãëà­â­íî çà ëè­÷­íè íóæ­äè.