ДЖОНГОЛО̀ЗИН, ìí. äæîí­ãî­ëо̀­çè, ì. Дè­àë. Дæîí­ãî­ëîç.

— Дðó­ãà ôîð­ìà: ä æ à í ã î ë о̀ ç è í. — Оò Вë. Гå­îð­ãè­åâ è äð., Бúë­ãàð­ñ­êè åòè­ìî­ëî­ãè­÷åí ðå­÷­íèê..., 1971.