ДЗЕНБУДЊЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. ня­ма, м. Рел. Фи­лос. Дзен. В Ев­ро­па ин­те­рес към дзен­бу­ди­з­ма се по­я­вя­ва след Вто­ра­та све­то­в­на вой­на при за­по­з­на­ва­не­то с япон­с­ка­та ра­з­но­ви­д­ност на то­ва уче­ние.