ДИАФОНЍЧЕН, ‑÷íà, ‑÷íî, ìí. ‑÷íè, ïðèë. Мóç. Кîé­òî ñå îò­íà­ñÿ äî äè­à­ôî­íèÿ; äèà­ôî­íè­÷åñ­êè, äè­ñî­íàí­ñåí, íå­ñúç­âó­÷åí. Дèà­ôî­íè­÷åí ïå­ñå­íåí ñòèë.

— Оò ãð. äéáöùõéêüò.