ДИВЕРСИФИКЂЦИЯ, мн. ня­ма, ж. 1. Фи­нанс. Ин­вес­ти­ра­не на ка­пи­та­ли в ра­з­ли­ч­ни от­ра­с­ли или вла­га­не на па­ри в цен­ни кни­жа на ра­з­ли­ч­ни пред­п­ри­я­тия, ком­па­нии и под. с цел на­ма­ля­ва­не на рис­ка от за­гу­би. Ще се ста­ра­ем да пос­ти­г­нем до­б­ра ди­вер­си­фи­ка­ция на ин­вес­ти­ци­и­те, за­то­ва ще ги

на­со­чим как­то към жи­ли­щ­ни, та­ка и към би­з­нес имо­ти и ма­га­зи­ни. Кеш, 2004, бр. 44 [еа]. Тен­ден­ци­я­та към ди­вер­си­фи­ка­ция на ак­ти­ви­те и на­соч­ва­не­то на ин­те­ре­са на вло­жи­те­ли­те към про­дук­ти ка­то вза­и­м­ни­те фон­до­ве и зас­т­ра­хо­ва­не­то се очак­ва да на­бе­ре ско­рост през след­ва­щи­те го­ди­ни. Кеш, 2004, бр. 39 [еа].

2. Ико­ном. Стра­те­гия в раз­ви­ти­е­то на да­де­на про­и­з­вод­с­т­ве­на дей­ност, от­ра­съл, на­со­че­на към раз­ви­ва­не на ра­з­ли­ч­ни ви­до­ве про­и­з­вод­с­т­ва, раз­ши­ря­ва­не на асор­ти­мен­та на про­и­з­веж­да­ни­те из­де­лия или из­пол­з­ва­не на по­ве­че ра­з­ли­ч­ни из­то­ч­ни­ци на су­ро­ви­ни. Две са ос­но­в­ни­те ни про­и­з­вод­с­т­ва — пас­та­та за зъ­би и бо­я­та за ко­са.. А се­га мо­жем да до­ба­вим ве­че и но­во­то про­и­з­вод­с­т­во на то­а­ле­т­ни са­пу­ни. Пу­с­на­х­ме ги съв­сем нас­ко­ро и то­ва е еле­мент от ди­вер­си­фи­ка­ци­я­та на би­з­не­са. Кеш, 2002, бр. 46 [еа]. Ин­вес­ти­ци­и­те в ТЕЦ "Ма­ри­ца-из­ток" 1 и 3 ще пре­вър­нат две­те цен­т­ра­ли в св­ръ­х­мо­дер­ни про­и­з­во­ди­те­ли на елек­т­ри­чес­т­во.. Под­пи­са­ни­ят до­го­вор пос­та­вя на­ча­ло­то на но­ва ре­сур­с­на ди­вер­си­фи­ка­ция на бъл­гар­с­ка­та енер­ге­ти­ка. Дем., 2001, бр. 125 [еа]. // Разш. Книж. Ра­з­нос­т­ран­но, мно­го­по­со­ч­но раз­ви­ва­не на не­що, със стре­меж за съз­да­ва­не на ра­з­ли­ч­ни не­го­ви фор­ми. Те­зи твър­де ра­з­но­о­б­ра­з­ни по своя ха­рак­тер изис­к­ва­ния [на сту­ден­ти­те] на­ла­гат ди­вер­си­фи­ка­ция на струк­ту­ри­те в ев­ро­пейс­ки­те об­ра­зо­ва­тел­ни сис­те­ми. Аз-бу­ки, 2000, бр. 51-52, 16.