ДИГИТАЛИЗЂЦИЯ, мн. ня­ма, ж. Нов. Спец. Съз­да­ва­не или пре­ра­бот­ка на не­що чрез пре­в­ръ­ща­не на да­ден вид си­г­на­ли (ви­де­о­си­г­на­ли, те­ле­ви­зи­о­н­ни си­г­на­ли, зву­ко­ви си­г­на­ли, те­ле­фон­ни им­пул­си и др.) в ци­ф­ро­ви, ди­ги­тал­ни ве­ли­чи­ни, по­д­ле­жа­щи на раз­чи­та­не и об­ра­бот­ка от елек­т­рон­ни уре­ди, ус­т­ройс­т­ва; ци­ф­ро­ви­за­ция, ди­ги­та­ли­зи­ра­не. Все още тър­сим по­к­рив в мо­мент, ко­га­то по све­та ве­че ста­ва ду­ма за ди­ги­та­ли­за­ция на фил­ми­те. Култ., 1998, бр. 1 [еа]. С ма­со­ва­та ди­ги­та­ли­за­ция и на­в­ли­за­не­то на ком­пю­т­ри­те в до­мо­ве­те ве­че не е не­о­б­хо­ди­мо да ва­диш па­ри за фи­зи­чес­кия про­дукт. Кап., 2006, бр. 19 [еа]. Ди­ги­та­ли­за­ция на те­ле­фон­на­та мре­жа.