ДИДЀИН, ìí. äè­äѐè, ì. Дè­àë. Зúë äóõ, ïðî­è­ç­ëÿ­çúë îò ãëà­âà íà äî­áè­÷å èëè íà îâ­öà 40 äíè ñëåä ñìúðòòà èì.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1895.