ДИЗМАНЛЍЯ, åä. íå­è­çì., ìí. ‑ѝè, ïðèë. Дè­àë. Гî­ëÿì. Вñå ãðî­øå­âå áå­ëè ïà­ðè, / âñå æúë­òè­öè äè­ç­ìàí­ëèè. Нàð. ïåñ., Н. Гå­ðîâ, РБЯ I, 293.

— Оò òóð. dizmanli. — Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñêèé ÿçèê, 1895.