ДИЛАТАЦИЋНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Кой­то е свър­зан с ди­ла­та­ция, ко­й­то се от­на­ся до ди­ла­та­ция. При го­ле­ми­те ле­ти­ща към ле­та­тел­но­то по­ле се пред­виж­дат плат­фор­ми, ко­и­то за­поч­ват от ае­ро­га­ра­та.. Те­зи плат­фор­ми се из­пъл­ват с бе­тон­на нас­тил­ка, ка­то се ос­та­вят не­о­б­хо­ди­ми­те ди­ла­та­ци­о­н­ни фу­ги. Т. Го­ра­нов и др., ПА, 290.