ДЊМКА ж. Мал­ка бом­бич­ка или са­мо­ръ­ч­но на­п­ра­ве­но ус­т­ро­йс­т­во, при за­дейс­т­ва­не­то на ко­и­то се от­де­ля гъст дим с не­п­ри­я­т­на, по­ня­ко­га дра­з­не­ща и за­ду­ш­ли­ва ми­ри­з­ма, из­пол­з­ва­ни от ар­ми­я­та, по­ли­ци­я­та и др. за на­ма­ля­ва­не на ви­ди­мостта, за раз­п­ръс­к­ва­не на тъл­пи от хо­ра и др. или ка­то сред­с­т­во за за­ба­в­ле­ние. За­б­ра­ня­ват се пи­рат­ки­те и дим­ки­те в нес­тан­дар­т­на опа­ков­ка и та­ки­ва, ко­и­то са без сер­ти­фи­кат за ка­чес­т­во от про­и­з­во­ди­тел. ДТ, 2000, бр. 335, 4. Над 500 бом­бич­ки, дим­ки и дру­ги вз­ри­в­ни ус­т­ро­йс­т­ва от­к­ри вче­ра по­ли­ци­я­та при про­вер­ка на ста­ди­о­на. 24 ча­са, 2000, бр. 279, 12. Нас­ко­ро ме­т­нал дим­ка в кла­с­на стая на пър­вия етаж, на­г­ру­бя­вал учи­те­ли­те. 24 ча­са, 2003, бр. 31, 5. По­ли­ца­и­те из­пол­з­ва­ха дим­ки за раз­гон­ва­не на на­съ­б­ра­ло­то се мно­жес­т­во.