ДИМЬО̀СВАМ СЕ, ‑àø ñå, íåñâ.; äèì­üо̀­ñàì ñå, ‑àø ñå, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Мàõ­âàì ñå, èç­÷åç­âàì îò­íÿ­êú­äå êà­òî äèì.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.