ДЊСКО, мн. ня­ма, ср. Муз. 1. Стил в поп­му­зи­ка­та, за ко­й­то са ха­рак­тер­ни ле­с­но за­пом­ня­щи се ме­ло­дии в бърз ри­тъм, под­хо­дя­щи за тан­цу­ва­не. Раз­ц­ве­та на дис­ко­то бе­ше през 80-те го­ди­ни на ХХ век.

2. Дис­ко­му­зи­ка. Оби­чам да слу­шам дис­ко.