ДИХТЯ̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. ‑я̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. äèõ­òя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. äèõ­òѐ­ëè, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Дè­õàì, ïðúõ­òÿ. Зî­ðà ñà ÿ çà­çî­ðè­ëà; / íå ÿ çî­ðà íå­âè­äå­íà, / íî ÿ çî­ðà — ëó­äî ìëà­äî, / ëó­äî ìëà­äî ñ áúð­çà êî­íÿ. / Кîí ìó äèõ­òè, çî­ðà ÷è­íè, / ïðúñ­òåí íî­ñè êà­é­íî ìå­ñåö, / îðó­æÿ ìó äðå­á­íè çâåç­äè. Нàð. ïåñ., Т. Пàí­÷åâ, РБЯä, 99.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.