ДОБРОВО̀ЛНОСТ, ‑òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Кíèæ. Оòâë. ñúù. îò äî­á­ðî­âî­ëåí. Чëåí­ñ­ò­âî­òî â îð­ãà­íè­çà­öè­ÿ­òà å îñ­íî­âà­íî íà ïðèí­öè­ïà íà äî­á­ðî­âîë­íîñòòà.