ДОБРОЧЀСТ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Оñ­òàð. Кíèæ. 1. Чåñ­òèò, ùàñ­ò­ëèâ; äî­á­ðî­÷åñ­òåí, äî­á­ðî­÷åñ­òèò, äî­á­ðî­÷åñ­òèâ. Пðî­òè­âîï. çëî­÷åñò, íå­ùàñ­òåí. Мè­ëèé íà­ðî­äå áúë­ãàð­ñ­êè! Вñè÷­êè­òå îêî­ëî òå­áå íà­ðî­äè ñà íà­ñ­ëàæ­äà­âàò îò äî­á­ðî­÷åñò æè­âîò âúâ âñÿ­êî åä­íî îò­íî­øå­íèå. З. Сòî­ÿ­íîâ, ЗБВ I, 169. Нè­êîé íå îò­êàç­âà, ÷å íà­ðî­ä­íî­òî ïðîñ­âå­ùå­íèå, íà­ðî­ä­íî­òî îá­ðà­çî­âà­íèå,.., ùå íè äî­âå­äå äî åä­íî ïî-áëà­ãî­ïî­ëó­÷­íî è äî­á­ðî­÷åñ­òî ñúñ­òî­ÿ­íèå. Сòóï., 1875, áð. 5, 34. — Цà­ðþ ëå, öà­ðþ ÷åñ­òè­òè, / ÷åñ­òè­òè è äî­á­ðî­÷åñ­òè, / .., íå­äåÿ ñè êú­ïà âî­éñ­êà­òà, / ÷å èìà áîë­íè ñÿ­êàê­âè, âî­éñ­êà­òà øà ñè ðàç­áî­ëèø. Нàð. ïåñ., СáНУ ХV, 24. Дà ñà ÷åñ­òè­òè è äî­á­ðî­÷åñ­òè ìëà­äî­æåí­öè­òå! Сò. Мëà­äå­íîâ, БТР I, 549.

2. Бëà­ãî­÷åñ­òèâ; áëà­ãîí­ðà­âåí, äî­á­ðîí­ðà­âåí, äî­á­ðî­÷åñ­òåí, äî­á­ðî­÷åñ­òèâ, äî­á­ðî­÷åñ­òèò.