ДОВА̀ЖДАМ, ‑àø, íåñâ. (îñ­òàð. è äè­àë.); äî­âå­äа̀, ‑ѐø, ìèí. ñâ. äî­âѐ­äîõ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. äî­âѐë, ñâ., ïðåõ. Дî­âåæ­äàì; äî­âî­äÿì2, äî­âîæ­äàì. — Дà âëå­ç­íå. Гîñ­ïîä ãî äî­âàæ­äà òó­êà. Иâ. Вà­çîâ, ИГП (ïðå­âîä), 61. И åä­âà áÿõ çåë äà ñè ñú­áè­ðàì ñè­ëè­òå ñëåä åä­íà òåæ­êà áî­ëåñò, åòî äî­âàæ­äàò ïðè ìå­íå åäèí ÷è­ëÿê, êî­é­òî ìè ïðè­êàç­âà, ÷å ñè­íúò ìè ïúð­âî­ðî­äåí óì­ðÿë â áîé. Н. Бîí­÷åâ, Р (ïðå­âîä), 98. Сâå­êúð­âà äó­ìà ïðî­äó­ìà: / — Дåé ãè­äè, áóë­êà Пåò­êà­íî! / Зà­áî­ðà­âè ëè Сòî­ÿ­íà / òà ñúñ ÷óæ­äè ìú­æå ãî­âî­ðèø, / ÷óæ­äè ìè ìú­æå äî­âàæ­äàø! Нàð. ïåñ., СáНУ ХIV, 54. äî­âàæ­äàì ñå, äî­âå­äà ñå ñòðàä.