ДОВЀЧЕРШЕН, ‑øíà, ‑øíî, ìí. ‑øíè, ïðèë. Рÿä­êî. Дî­âå­÷å­ðà­øåí. — Сëàâ êðè­â­íà êúì Тþ­ëå­âè, çà­ùî­òî áÿ­õà ñå íà­ãî­âî­ðè­ëè ñ áàä­æà­íà­êà ñè äà ïî­ãî­âî­ðÿò çà äî­âå­÷åð­ø­íî­òî ïàð­òèé­íî ñú­á­ðà­íèå. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, ОХ II, 487.