ДОГРЍЗЯМ, ‑ÿø, íåñâ. (äè­àë.); äî­ã­ðè­çа̀, ‑ѐø, ìèí. ñâ. äî­ã­ðѝ­çàõ, ñâ., ïðåõ. Дî­ã­ðèç­âàì. äî­ã­ðè­çÿì ñå, äî­ã­ðè­çà ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1895.