ДОИЗБЕЛЯ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; äî­è­ç­áå­ëѐÿ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. äî­è­ç­áå­ëя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. äî­è­ç­áå­ëя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. äî­è­ç­áå­ëѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. Иç­áåëÿ­âàì äî­ê­ðàé, íà­ïúë­íî, ñúâ­ñåì. Оò ñèë­íî­òî ñëúí­öå äðå­õà­òà äî­è­ç­áå­ëÿ.