ДОИЗГОВА̀РЯМ, ‑ÿø, íåñâ.; äî­è­ç­ãî­âо̀­ðÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Иç­ãî­âà­ðÿì íå­ùî äî­ê­ðàé, äî­âúð­ø­âàì èç­ãî­âà­ðÿ­íå­òî íà íå­ùî. Кà­òî ÷å­òå, íå äî­è­ç­ãî­âà­ðÿ äó­ìè­òå. Н. Гå­ðîâ, РБЯ |, 317. äî­è­ç­ãî­âà­ðÿì ñå, äî­è­ç­ãî­âî­ðÿ ñå ñòðàä.