НААЛЕНЯ̀ВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­à­ëå­íѐÿ, -ѐåø, ìèí. ñâ. -я̀õ, ïðè÷. ìèí. ñì. äå­ÿò. íà­àëå­íя̀ë, -à, -î, ìí. íà­à­ëå­íѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. Сòà­âàì àëåí èëè ïî-àëåí; ïî­à­ëå­íÿ­âàì, íà­à­ëå­íÿ­âàì ñå.

НААЛЕНЯ̀ВАМ СЕ íåñâ.; íà­à­ëå­íѐÿ ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. Нà­à­ëå­íÿ­âàì.

      НААЛЕНЯ̀ВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­à­ëå­íя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, ñâ., ïðåõ. Рÿä­êî. Оö­âå­òÿ­âàì íå­ùî â ÿð­êî­÷åð­âåí, àëåí öâÿò. íà­à­ëå­íÿ­âàì ñå, íà­à­ëå­íÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.