НАБЍЧВАМ1, -àø, íåñâ.; íàáѝ÷à1, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нà­ðÿç­âàì ñ òðè­îí äúð­âå­íè òðó­ïè íà äúñ­êè, ãðå­äè è ïð. Мíî­ãî áúð­çî íà­áè­÷è­õà òðó­ïè­òå è ãè ïðå­âî­çè­õà. íà­áè÷­âàì ñå, íà­áè­÷à ñå ñòðàä.

      НАБЍЧВАМ2, -àø, íåñâ.; íàáѝ÷à2, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðèõ. Дè­àë. Нà­ñú­áà­ðÿì, íà­êà­òóð­âàì, íà­ïî­âà­ëÿì. íà­áè÷­âàì ñå, íà­áè­÷à ñå ñòðàä.