НАБЛАЖА̀ВАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íàáëàæàâàì1 è îò íà­á­ëà­æà­âàì ñå; îáëà­æàâàíå1.

      НАБЛАЖА̀ВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàáëàæàâàì2 è îò íà­á­ëà­æà­âàì ñå; îáëàæàâàíå2.