НАВЍСВАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íà­âèñ­âàì1.

      НАВЍСВАНЕ2 ñð. Рÿä­êî. Оòãë. ñúù. îò íàâèñâàì2 è îò íà­âèñ­âàì ñå; íà­âåñ­âà­íå, íàä­âåñ­âà­íå, íàäâèñâàíå2.